מובהר בזאת כי לחברה ולמי מטעמה אין ולא תהיה אחריות כלשהי ביחס להטבה האמורה, לרבות ביחס לספק ו/או למוצרים שיסופקו לקונה על ידי הספק. הקונה פוטר את החברה ומי מטעמה מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה הקשורה בהטבה האמורה ו/או במימושה ומתחייב לפנות ישירות לספק הרלבנטי בכל ענין הקשור להטבה ו/או הנובע ממנה.

©2014 ALL RIGHT RESERVED. DESIGNED BY SHIRA SHECHTER STUDIO
שם:
טלפון:
מייל:

ידוע לי כי כל הפרטים שאמסור לכם ישמרו וינוהלו במאגרי מידע שלכם. 
אני מאשר/ת את הסכמתי לכך שחברת קרסו נדל"ן והחברות שהתקשרה עימן (להלן החברות: אקסקלוסיב, סבוי, דומוס, הולנדיה וקונקטור) יקבלו, ישמרו וישתמשו בכל המידע לצורך משלוח הודעות בדוא"ל ובטלפון בנושא מועדון הלקוחות, המבצעים וההטבות המיועדים לחברים בו.

סגור